1.    Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług  oferowanych na naszej stronie. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Tomasz Lewak

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” .

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis arthand.eu Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

RODO:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych.
Znajdują się one w niej dlatego, że dokonali Państwo u nas zakupu, uczestniczyli w naszym szkoleniu, nawiązali Państwo z nami relacje biznesowe lub kontaktowali się z nami poprzez nasz sklep arthand.eu

W związku z powyższym uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest arthand.eu Tomasz Lewak posiadającej numer NIP 926-125-06-86, numer REGON 970749110 zwanym dalej arthand.eu Tomasz Lewak.
 2. arthand.eu Tomasz Lewak przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, nr konta, nip).
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez arthand.eu Tomasz Lewak w celu informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez arthand.eu Tomasz Lewak :
  – podmiotom i organom, którym arthand.eu Tomasz Lewak jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  – podmiotom, którym arthand.eu Tomasz Lewak powierzył wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
 6.  W związku z przetwarzaniem przez arthand.eu Tomasz Lewak Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy arthand.eu Tomasz Lewak będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8.  Podanie danych jest dobrowolne.
  W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na otrzymywanie od nas informacji prosimy o maila na adres: info @ arthand.eu wówczas Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
 
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) arthand.eu Tomasz Lewak (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  arthand.eu przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest arthand.eu Tomasz Lewak
Dane kontaktowe z siedzibą w Gubinie, os. E.Plater 2 lok. 2, 66-620 Gubin, telefon: +48 68 4145544, 730037191, adres email: info@arthand.eu;
 
2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 
a) realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczącej reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy.
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do:
                – Nest Bank SA, („Bank”) lub
                – Krajowy Integrator Płatności S.A. („Tpay”) – płatności błyskawiczne
w związku z:

a. świadczeniem przez Bank / Tpay na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank/Tpay płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank /Tpay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 
3. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: w celu informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 
a) Nest Bank SA, („Bank”)
 b) Krajowy Integrator Płatności S.A. („Tpay”) – płatności błyskawiczne

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2, tj.:
 
 a) realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczącej reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy.
 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych.
 
8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 
9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest arthand.eu Tomasz Lewak . Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub Tpay w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub Tpay na rzecz Sklepu internetowego.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub Tpay w celu weryfikacji należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem lub Tpay.